β

Господарський кодекс України

Глава 18. Корпоративні права та корпоративні відносини

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин #

1. Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

2. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення.

3. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Стаття 168. Виключена.#

Стаття 169. Виключена.#

Стаття 170. Виключена.#

Стаття 171. Виключена.#

Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави#

1. Відносини, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Законом України "Про управління об'єктами державної власності", іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

Увійти
Вийти