β

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Глава 28. Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета

Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета#

Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем.

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета#

1. Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку, встановленому законом.

2. Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета, відповідно до статті 28 цього Кодексу передаються колишньому власникові з відрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій.

Увійти
Вийти