β

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Глава 29. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей#

Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом.

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей#

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.

Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей#

Реалізація конфіскованих предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, провадиться в порядку, встановлюваному законами України.

Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей#

Постанова про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про виконання повертається до суду, який виніс постанову.

Увійти
Вийти