β

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Глава 32. Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту

Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту#

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного арешту виконується негайно після її винесення.

Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту#

1. Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в місцях, що їх визначають органи внутрішніх справ. При виконанні постанови про застосування адміністративного арешту арештовані піддаються особистому оглядові.

2. Строк адміністративного затримання зараховується до строку адміністративного арешту.

3. Відбування адміністративного арешту провадиться за правилами, встановленими законами України.

Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту#

1. Особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 173, 173-2, частиною третьою статті 178, статтею 185, частиною другою статті 185-1 і частиною першою статті 185-3 цього Кодексу, використовуються на фізичних роботах.

2. Організація трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

3. Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування під арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується.

Увійти
Вийти