β

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Глава 33. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди

Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди#

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди виконується в порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законами України.

2. Постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом.

3. Майнова шкода має бути відшкодована порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому копії постанови (стаття 285), а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди#

У разі невиконання постанови по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди у строк, установлений частиною третьою статті 329 цього Кодексу, вона надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.

Увійти
Вийти