β

Типові договори

 1. Договір № ___ (типовий) про постачання

 2. Типовий договір на постачання природного газу

 3. Примірний договір про постачання природного газу за нерегульованим тарифом підприємствам теплоенергетики на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води

 4. Типовий договір на постачання природного газу за регульованим тарифом

 5. Типовий договір на транспортування природного газу

 6. Типовий договір на купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу)

 7. Типовий договір на розподіл природного газу

 8. Типовий договір поставки нафтопродуктів у рахунок авансування державного замовлення 199_ року та розрахунку за них шляхом поставки сільськогосподарської продукції до державних ресурсів

 9. Типовий договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства на некомерційному конкурсі під інвестиційні зобов’язання

 10. Типовий договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів

 11. Типовий договір про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів

 12. Типовий договір андеррайтингу

 13. Типова форма договору про закупівлю зерна за бюджетні кошти

 14. Типовий договір про закупівлю послуг в межах виконання бюджетної програми «прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності»

 15. Типові умови господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А»

 16. Типовий договір про технічне забезпечення електропостачання споживача

 17. Типовий договір про спільне використання технологічних електричних мереж

 18. Типовий договір про постачання електричної енергії

 19. Типовий договір про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку

 20. Типовий договір про користування електричною енергією на території населеного пункту

 21. Типовий договір про користування електричною енергією

 22. Типовий договір про приєднання до теплових мереж

 23. Типовий договір найму соціального житла

 24. Типовий договір найму житлового приміщення у соціальному гуртожитку

 25. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства)

 26. Типовий договір оренди земельної частки (паю)

 27. Типовий договір оренди торговельного місця

 28. Типовий договір оренди землі

 29. Договір найму (оренди) торговельного місця на ______________ ринку (типовий)

 30. Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності

 31. Типовий договір про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю

 32. Типовий договір про передачу в безоплатне тимчасове користування носія ключової інформації

 33. Типовий підрядний договір на технічне обслуговування та ремонт ліфтів і диспетчерських систем

 34. Типовий договір субпідряду на виконання окремих видів і комплексів робіт

 35. Типовий договір на проведення експертної оцінки майна, майнових та немайнових прав установ, організацій і підприємств фпу

 36. Типовий договір про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

 37. Типовий договір про відкриття рахунку в цінних паперах на ім’я держави

 38. Типова форма договору з молодіжними та дитячими громадськими організаціями про виконання ними загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї Договір № про реалізацію програми «_________________»

 39. Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

 40. Типовий договір про надання послуг з вивезення побутових відходів

 41. Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства

 42. Типовий договір про обслуговування емісії цінних паперів

 43. Типовий договір підряду на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ

 44. Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 45. Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання

 46. Типовий договір про надання послуг з газопостачання підприємствам комунальної теплоенергетики

 47. Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

 48. Типовий договір на утримання житлових будинків і прибудинкових територій

 49. Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю

 50. Типовий договір про умови ведення мисливського господарства

 51. Типовий договір про відкриття рахунку у цінних паперах

 52. Типовий договір № про проведення енергетичних обстежень

 53. Типовий договір про взаємовідносини підприємств зв’язку мтфззк і власників відомчих телефонних мереж

 54. Типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах

 55. Типовий договір про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом

 56. Типовий договір на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

 57. Примірний договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні

 58. Типовий договір складського зберігання зерна

 59. Типовий договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу

 60. Типовий договір обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

 61. Типовий договір обов’язкового страхування повітряних суден

 62. Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

 63. Типовий договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

 64. Типовий договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

 65. Типовий договір обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

 66. Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 67. Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян україни, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

 68. Типовий договір обов’язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

 69. Типовий договір обов’язкового страхування повітряних суден

 70. Типовий договір обов’язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт

 71. Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

 72. Типовий договір обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків

 73. Типовий договір обов’язкового страхування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 74. Типовий договір обов’язкового страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі

 75. Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

 76. Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 77. Типовий договір доручення № ______ від «____»____________199_ р. на здійснення уповноваженою особою функцій з управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності

 78. Типовий договір доручення № ______ від «___» ____________ 20__ р. на здійснення уповноваженою особою функцій управління державними корпоративними правами

 79. Типовий договір доручення на здійснення представником фонду державного майна україни функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у державній власності

 80. Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна

 81. Типовий депозитарний договір

 82. Типовий договір на ведення реєстру

 83. Типовий договір про спільне володіння та користування неподільним і загальним майном гуртожитку

 84. Типовий договір на реалізацію інвестиційного проекту на ____________ ринку ____________ споживспілки

 85. Типовий договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні

 86. Типовий договір відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя

 87. Типовий договір надання середньострокової безвідсоткової позички

 88. Типовий договір надання безвідсоткової позички

 89. Типовий договір про надання безвідсоткової позички

 90. Типовий договір надання середньострокової позички

 91. Форма типового договору про розстрочення сум штрафів та пені

 92. Форма типового договору про розстрочення недоїмки із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підприємствам, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

 93. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги

 94. Угода про надання кредитів для проведення розрахункових операцій через факторинг

 95. Типовий концесійний договір на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги

 96. Типовий концесійний договір

 97. Типовий договір про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі міністерства внутрішніх справ України

 98. Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами

 99. Типовий договір про співробітництво з питань навчання

 100. Типовий договір (контракт) про виконання мобілізаційного завдання щодо створення, утримання і підготовки до розгортання спеціального формування, призначеного для передачі до складу збройних сил та інших військових формувань під час мобілізації

 101. Типовий договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

 102. Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях

 103. Типовий договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики

 104. Типова форма договору про співробітництво між органом із сертифікації персоналу та центром навчання договір про співробітництво

 105. Типова форма контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства

 106. Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

 107. Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

 108. Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній власності

 109. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов’язана з державною таємницею

 110. Типова форма контракту з працівником

 111. Типовий договір щодо надання послуг арбітра в якості члена трудового арбітражу по вирішенню колективного трудового спору

 112. Типовий договір щодо надання послуг посередника в якості незалежного посередника при вирішенні колективного трудового спору

Увійти
Вийти